Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
ANTWERPSE SCHEEPVAARTVERENIGING

Hoe lid worden

Voorwaarde voor lidmaatschap is dat het eigen vermogen van de aanvragende firma minimum 62.000 € moet bedragen.
 
Definitieve leden met een vennootschapsvorm naar Belgisch recht en een minimum eigen vermogen van 62.000 € kunnen gebruik maken van de collectieve borgstelling die ASV bij het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen en bij het Vlaams Gewest heeft afgesloten.  Andere definitieve leden en leden op proef genieten in principe niet van de collectieve borgstelling,  tenzij ze een bankgarantie van 62.000 €  ter beschikking stellen of indien een ander definitief lid met een vennootschapsvorm naar Belgisch recht  en een minimum eigen vermogen van 62.000 € zich hoofdelijk borg stelt. 
 

De procedure inzake lidmaatschap is als volgt: 

  1. Een firma die het lidmaatschap wil verwerven, moet aan de vereniging een schriftelijke aanvraag tot toetreding richten en dient het inlichtingenformulier, dat op deze website kan worden gedownload, ingevuld terug te bezorgen.  Indien het geen pas opgerichte firma betreft, dient ons ook de recentste jaarrekening te worden bezorgd. 
 
  1. Alle ASV-leden (directie) worden met een rondschrijven in kennis gesteld van de aanvraag met vermelding van een aantal gegevens geput uit het inlichtingenformulier (maatschappelijke zetel, oprichtingsdatum, kapitaal, doel, aandeelhouders, samenstelling raad van bestuur) en met verzoek de vereniging eventuele bezwaren tegen het kandidaat-lid mee te delen met de verzekering van vertrouwelijke behandeling. 
 
  1. De effectieve leden van de tuchtraad ontvangen afschrift van eventuele bezwaren welke ingevolge het rondschrijven door leden geformuleerd werden. Aan de hand van het inlichtingenformulier en de eventueel naar voor gebrachte bezwaren pleegt de Tuchtraad overleg over de kandidatuur, neemt desgevallend nog contact met de betrokken firma voor aanvullende gegevens en komt zo tot een advies. Dit advies wordt meegedeeld op de vergadering van de Raad van Bestuur waar de kandidatuur besproken wordt.  Voor zover minstens de helft van de leden aanwezig is, kan de Raad van Bestuur dan soeverein beslissen, met 2/3e meerderheid van de aanwezige leden.  
 
  1. Indien de Raad van Bestuur de kandidatuur aanvaardt, geldt dit voor een proefperiode van 1 jaar. Tijdens de proefperiode geniet het nieuwe lid dezelfde rechten, voordelen en diensten en gaat dezelfde verplichtingen aan als de definitieve leden van de vereniging, met uitzondering echter van het stemrecht op de algemene vergaderingen, het recht tot deelneming aan de kiesverrichtingen voor de hernieuwing van de raad van bestuur en van de tuchtraad.  Het gebruik van de collectieve borgstelling bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en bij het Vlaams Gewest kan tijdens de proefperiode enkel worden toegestaan onder de voorwaarden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 
 
Financiële aspect bij een gebeurlijke toetreding:
Bij aanvaarding, te beginnen met een proefperiode van 1 jaar, dient een nieuw lid een eenmalig toetredingsrecht van 2.480 € te betalen.  Indien minimum 25,1 % van het kapitaal van een nieuw lid in handen is van een bestaand lid of van meerdere bestaande leden samen, kan het nieuw lid als aanverwant lid van een verlaagd toetredingsrecht van 620 € genieten.
Elk lid moet een jaarlijkse vaste bijdrage (680 €) betalen.   Elke firma die in de loop van het jaar toetreedt, dient een pro rata van deze som te betalen.
Bij iedere aanloop van een schip dat aan zijn agentschap is toevertrouwd betaalt het lid een variabele bijdrage.   Deze is in principe verschuldigd door de reder, met dien verstande dat de agent uiteindelijk voor de betaling verantwoordelijk blijft.  Een tabel betreffende deze aanvullende bijdrage, die varieert in functie van de BT, kan op deze website worden gedownload.
ASV-leden die gebruik maken van de collectieve borgstelling dienen hiervoor een waarborgsom van 1.240 € te storten.  Bij het beëindigen van het gebruik van de collectieve borgstelling, wordt het bedrag integraal teruggestort.